هر روز!
هر روز!

پسرها و تقلب در امتحان - طنز پسرها و تقلب

پسرها و تقلب در امتحان - طنز پسرها و تقلب

پسرها و تقلب در امتحان - طنز
پسرها و تقلب در امتحان
حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند
 

 
 
حتی اگر تفتیش بدنیتان کردند
 

 
 
تک تک لباسهایتان را وارسی کنند
 

 
 
و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند
.
.
.
.
باز هم میتوانید...!!!
 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید