هر روز!
هر روز!

خطا خطا (به انگلیسی: error) در علم و زندگی روزمره

خطا خطا (به انگلیسی: error) در علم و زندگی روزمره

خطا
خطا (به انگلیسی: error) در علم و زندگی روزمره می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد و بسته به موضوع مورد نظر بیان‌کنندهٔ پیامدهایی است که مدنظر فاعل آن فعل نبوده‌است.
خطا در ادبیات فارسی به معنای سهو و اشتباه، نقیضِ صواب است و در اشعار متعددی از این واژه استفاده شده‌است.
در طی تاریخ بشر در مقاطع مختلف خطاهای بسیاری داشته‌است.
مانند:
در علم آمار خطا به معنی اشتباه نیست بلکه به معنای تفاوت عددی بین محاسبات، تخمین‌ها، اندازه‌گیری‌ها و اعداد واقعی می‌باشد. در علوم دیگر از عبارت خطا برای رفتار متفاوت سامانه استفاده می‌شود.
در محاسبات عددی تفاوت میان عدد محاسبه شده و مقدار مورد انتظار را خطا می‌نامند مانند خطای جذر میانگین مربعات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید