هر روز!
هر روز!

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 85 شربتی از

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 85 شربتی از

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت 85
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
 
اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 
تعبیر فال حافظ:
قدر چیزی را که داشته ای ندانستی. حالا که از دستداده ای افسوس می خوری چرا خوب رفتار نکردی و او رنجیده خاطر از پیش تو رفت. غرورت را کنار بگذر باز هم پیش قدم شو تا به وصالش برسی. لطف خداوند باز هم شامل حالت می شود.
تفسیر فال حافظ 2:
فرصت را غنیمت بدان تا نادم و پشیمان نگردی. نا امیدی را از خود دور کن. چنانچه چیزی را از دست داده ای به خاطر آن حسرت مخور. زندگی را دریاب
 

فال حافظ شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
اختصاصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید