هر روز!
هر روز!

چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟ چگونه سالی

چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟ 
 
 چگونه سالی

چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟

چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟ : چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟
: چگونه سالی پُر از سلامتی داشته باشیم؟
: به گزارش : وب سایت دکتر کرمانی: اگر مثل خیلی از افراد بالغ باشید، حتما برای سال جدید خود اهدافی تعیین کرده اید. اما متاسفانه همین که آن شور و حال اولیه جشن سال نو به پایان می رسد می بینید رفتن به دنبال این اهداف و اجرا کردنشان آنچنان ساده هم نیست. جالب اینجاست که آمارها نیز نشان می دهد در سال جدید پس از گذشت یک هفته 77 درصد از کسانی که تصمیم هایی گرفته اند هنوز هدفشان را دنبال می کنند و پس از گذشت 6 ماه تنها 40 درصد از آنها باقی ماندند. چرا در اهداف سال جدیدمان شکست می خوریم چرا تثبیت اهداف سال جدید دشوار است؟ متخصصان چندین عامل را مقصر می دانند، از جمله اتخاذ تصمیماتی مبهم و یا داشتن انتظارات دور از واقعیت ( کاهش 10 کیلو در دو هفته! ). اما شاید بزرگترین چالش تبدیل آرزوها به عمل و ادامه دادنشان باشد. تغییر نگرش ساده است اما تغییر عادت دشوار. اگر به نگرش جدید خود پایبند باشید می توانید عادت و رفتاری جدید را در خود تثب®

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید