امیرعلی /ارشدعشق اریایی/
شیطونشیطون
امیرعلی /ارشدعشق اریایی/

محکــم باش وقتی خیلی نرم شوی ؛

محکــم باش وقتی خیلی نرم شوی ؛

محکــم باش

وقتی خیلی نرم شوی ؛

همه خـَمـَت می کنند !

حتی کسی که انتظار نداری ...{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید