امیرعلی /ارشدعشق اریایی/
شیطونشیطون
امیرعلی /ارشدعشق اریایی/

انتظار سخت است فراموش کردن هم سخت است

انتظار سخت است فراموش کردن هم سخت است

انتظار سخت است

فراموش کردن هم سخت است

اما اینکه

ندانے باید انتظار بکشے

یا فراموش کنے

از همه سخت تر است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید