گروه سِشات
گروه سِشات

افسانه شب یلدا فرزند باکرامت شب و روز

 لینک
افسانه شب یلدا فرزند باکرامت شب و روز

افسانه شب یلدا

فرزند باکرامت شب و روز ، تلفیق بلند پاییز و زمستان ، آنچنان پررنگ از عشق و دلدادگی می‌خرامد که به حرمت قدومش افسانه شب یلدا سروده شده است.
در تمام طول تاریخ، انسان همواره سر در پی نور ، زوایای دنیا را گشته است.

موسی به دنبال یافتن نور و آتش بود که به مقام پیامبری نایل شد و یلدا شب پاس داری از آتش است. آتشی که گذشتگان در بیرون محافظت می‌داشتند و ما در درون به حفظ آن ملزمیم.
افسانه شب یلدا ، افسانه پاسداشت آتش و نور در گذر از دالان هزارتوی اهریمن و اهریمن صفتهاست.

ادامه مقاله جذاب افسانه شب یلدا را در لینک سشات دنبال کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید