گروه سِشات
گروه سِشات

خلاقیت ؛ گمشده انسان امروز یا دستاورد زندگی عصر ما؟

 لینک
خلاقیت ؛ گمشده انسان امروز یا دستاورد زندگی عصر ما؟

خلاقیت ؛ گمشده انسان امروز یا دستاورد زندگی عصر ما؟

خلاقیت صفت والای انسان است. انسانی که در صفت آفرینشگری ، خدایگونه مینماید.
خلاقیت عمل تبدیل ایده های جدید و تخیلی به واقعیت است.

بدون داشتن یک ذهن خلاق ، هرگز هیچ محتوایی تولید نمی شد و هیچ پیشرفتی اتفاق نمی افتاد.

ما برای تولید محتوا نیازمند ذهن خلاق هستیم.
خلاقیت به وسیله توانایی درک جهان به شیوه های جدید، شناخت الگوهای پنهان، ایجاد ارتباط بین پدیده های ظاهرا غیر مرتبط و ایجاد راه حلها تعریف می شود.
خلاقیت شامل دو فرآیند است: تفکر، سپس تولید.
اگر شما ایده نوینی در سر دارید اما هنوز آن را اجرایی نکرده اید، باید بگویم که شما یک خیالپرداز هستید نه یک خلاق.

برای خواندن ادامه مقاله به لینک پیوست مراجعه کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید