ضیاءالصالحین
ضیاءالصالحین

عنایت داشته باشید که آب نیسان زمانی صحیح است که مستقیماً

 لینک
عنایت داشته باشید که آب نیسان زمانی صحیح است که مستقیماً

عنایت داشته باشید که آب نیسان زمانی صحیح است که مستقیماً در ظرفی جمع آوری شود و نه اینکه از طریق ناودان و... به داخل ظرف بریزد؛ همانگونه که فرمودند: «آب باران را جمع می کنید قبل از آنکه به زمین برسد...»

مطالعه کامل در لینک پیوستی:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید