مجید(مامان دلتنگتم)
ناراحتناراحت
مجید(مامان دلتنگتم)

جوابش قانع کننده بود یکی باید بهش بگم ملت گاو

جوابش قانع کننده بود یکی باید بهش بگم ملت گاو

جوابش قانع کننده بود{-w23-}{-w23-}{-w23-}
یکی باید بهش بگم ملت گاو بودن که دوره حضرت شاه رو ول کردن قیام کردن

گاو نبودن که حکومت رو عوض نمیکردن 13 سال جنس یک قیمت مونده بود

این دزدایه بی همه کس هر شب گرون میکنن

مشاهده همه ی 42 نظر