hamishegiii✔️_ali✔️
hamishegiii✔️_ali✔️

#جاودانه شده ای در من. آنچنان که اگر خودِ من

#جاودانه شده ای در من. آنچنان که اگر خودِ من

#جاودانه شده ای در من...
آنچنان که اگر خودِ من هم بخواهم
فراموشت کنم،
"جان" نمیخواهد...
"روح" نمی خواهد...
"دل" نمی خواهد...
دل نمی خواهد...

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید