Banoo
Banoo

کدام تکه‌ی جهان ما را جدا کرد

کدام تکه‌ی جهان ما را جدا کرد

کدام تکه‌ی جهان
ما را جدا کرد...

کدام تکه‌ی جهان
ما را تنها برای چند روز
دوباره به هم می‌رساند...

تا خطوط تازه‌ی شعر را آواز بخوانیم
تا دوباره پرواز را بیاموزیم...

تا گذشته‌ی فراموش‌کار را
به یاد آوریم...

تا دوباره همدیگر را
بدرود بگوییم...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید