دلنوشته های مرد تنهای شب
بی‌حالبی‌حال
دلنوشته های مرد تنهای شب

مرگ پایان نیست ، آغاز است آغازی برای تولد یافتن

مرگ پایان نیست ، آغاز است
آغازی برای تولد یافتن
وچه کس میگوید مرگ نبودن است
من مرگ را به چشمانم دیده ام
نیمه شبان در خلوت شب،
روح،
جسمم را به اطراف میکشد
وبه خود می آیم در بن بست ....
این است سرانجام سرنوشتی اندوه گین
آنگاه که در جسم من میجستند تاریکی ام را
و هیچ چیز جز خونابه نبود
وگریه کنان تقدیرمرا زیر لب زمزمه میکرد....

تنهای شب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید