امیرعلی (معمارطلای ناب)
ناراحتناراحت
امیرعلی (معمارطلای ناب)

زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی زندگی

زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی

زندگی به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالی

زندگی تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید