هلــمـــ بانوی عشق ــــــا...
هلــمـــ بانوی عشق ــــــا...

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن

نسبت عشق به من
نسبت جان است به تن

تو بگو من به تو مشتاق ترم یا "تــــــــــــــو"به من . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید