.........
.........

دوست داشتن عضوی از بدن است. درست است که

دوست داشتن عضوی از بدن است.
درست است که همه فوراً به فکر "قلب" می افتند
ولی من می گویم که
دوست داشتن، "دندان" آدم است
دندان جلویی که هنگام لبخند برق می زند

مشاهده همه ی 3 نظر