منصوره وطنی
منصوره وطنی

علت ناکارآمدی دولت اصلاحات از سال 92 تا حال در مدیریت

علت ناکارآمدی دولت اصلاحات از سال 92 تا حال در مدیریت کلان اقتصادی چیست؟

مشاهده همه ی 3 نظر
امیر

1121 پست
AMIR-MONTAZER
AMIR-MONTAZER
امیر : ۱- وزرا از میان اغنیاء و ثروتمندان انتخاب شده اند یعنی کسانی که تا کنون غم بدست آوردن نان را نداشته اند. حال این وزیر میخواهد با دیدگاه خود بخش را که وزیر آن است هدایت کند.دقیقأ بر خلاف گفته های مولی علی ع انتخاب شده.
این فقط یکیش بود. آنقدر دلایل دارم که مجال نوششتن نیست.
امیر

1121 پست
AMIR-MONTAZER
AMIR-MONTAZER
امیر : 2- دولت فهیمه و فخیمه اصلاً انتقاد پذیر نیست. راهش را میررود و به نالها و انتقادات توجه ندارد
3- گماردن افراد نالایق و بدنام در پستهای کلیدی کشور
4- خود را مبرا از همه اشتباهات میبیند و به گردن دولتهای قل میگذارد
5- دروغ , براحتی دروغ میگوید و فکر نمیکند مردم دیگر مانند گذشته ها که حرفهای دو سناری او را باور کرده بودند دیگر به ریسمان پوسیده او آویزان نمیشوند.
6- آمار
امیر

1121 پست
AMIR-MONTAZER
AMIR-MONTAZER
امیر : 6- آمار , از آماری حرف میزند که فکر میکنی نه تنها اتفاق بدی نیافتاده بلکه خبرهای خوش به وقوع پیوسته. معلوم نیست این اطلاعات بی ارزش را از کجا می آورد