پـــــــــــــq ر یـا pouriyaa
پـــــــــــــq ر یـا pouriyaa

لباسی ازرنگین کمان بپوش رنگی رنگی شاد شاد و

لباسی ازرنگین کمان بپوش رنگی رنگی شاد شاد و

لباسی ازرنگین کمان بپوش
رنگی رنگی شاد شاد
و با دلی به وسعت آسمان،به شادابی و طراوت جنگل ،
به درخشندگی مهتاب ،به گرمی خورشید وآبی ترازدریا
پای به صحنه زندگی بگذار
با تمام توانت برقص و شاد زندگی کن
آنقدرشاد که جایی برای هیچ غمی باقی نماند
لباست را ازرنگین کمان بدوز
رنگی رنگی شاد شاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید