ساحل
شادشاد
ساحل

جانِ تو و جانِ اطلسی جانِ تو و جانِ رازقی

جانِ تو و جانِ اطلسی جانِ تو و جانِ رازقی

جانِ تو و جانِ اطلسی
جانِ تو و جانِ رازقی
جانِ تو‌ و جانِ باغچه
جانِ من و آبیِ نگاهِ تو
جانِ تو و جانِ شب بو
جانِ تو و جانِ شمعدانی
جانِ تو و جانِ شعرهایِ ریخته در حوض
جان‌ِ من و سرخیِ پیراهنت
چنان سر رفته ام از تو
که می‌سپارم حتی خدای را
به دست هایت،
دست هایت را به این شعر،
و این شعر را به قلبت!

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 14 نظر