انقدری کسی رو دوست نداشته باشید که خوب و بد بودن

انقدری کسی رو دوست نداشته باشید که خوب و بد بودن حالتون بستگی به بود و نبودش داشته باشه

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید