نه شعرهای سهراب نه عاشقانه های شاملو هیچ

نه شعرهای سهراب
نه عاشقانه های شاملو
هیچ کدام مرحم بی قراری هایم نشد
کسی جز اخوان حال مرا درک نکرد
آنجاکه گفت کیستم جز تکه ای تنهایی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید