amir ali
amir ali

اندک اندک برایم مثل روز روشن شده است که عمومی ترین

اندک اندک برایم مثل روز روشن شده است که عمومی ترین

اندک اندک برایم مثل روز روشن شده است که عمومی ترین نقص در نحوه آموزش و پرورش ما این است که هیچ کس یاد نمی گیرد و هیچ کس تلاش نمی کند و هیچ کس نمی آموزد که چگونه تابِ تحمل خلوت و تنهایی را بیاوریم.

نیچه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید