طهورا
مهربونمهربون
طهورا

عشقِ تو به غیر درد سر نیست ولی

 لینک
عشقِ تو به غیر درد سر نیست ولی

عشقِ تو
به غیر درد سر نیست ولی
قربانِ سری
که درد کردن بلد است

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید