طهورا
مهربونمهربون
طهورا

و سرانجام کسی خواهد آمد و با مهربانی هایش

 لینک
و سرانجام کسی خواهد آمد و با مهربانی هایش

و سرانجام کسی خواهد آمد
و با مهربانی هایش
به تو نشان خواهد داد
که تو قبل از دیدن او
اصلاً زندگی نکرده ای!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید