میرشجاع
میرشجاع

آدمها تا جایشان را برایت خالی نکنند ارزش واقعی

آدمها تا جایشان را برایت خالی نکنند ارزش واقعی

آدمها تا جایشان را برایت خالی نکنند
ارزش واقعی شان را نمی فهمی ...!
بعضیها آن قدر معرفت دارند که دلشان نمی آید
خودشان با پای خودشان بروند ...
باید حادثه ای بیاید و آنها را ببرد ... !
تا تو در حجمِ خالیِ نبودنشان
بنشینی و با خودت سبک ، سنگین کنی ...
ببینی ارزششان در زندگی ات دقیقا کجاست ...؟!
ببینی رفتارت درست بوده ؟!
تازه متوجه می شوی که در اولویت بندیهایت چقدر بیراهه رفته ای ....
چقدر کمتر از لیاقتشان به آنها بها داده ای ...
تازه می فهمی باید در رفتار و بذل محبت کردنت اساساً تجدید نظر کنی ...

حواست باشد !
آدمهایِ خوب ، بی توجهی که دیدند خودشان نمی روند
روزگار آنها را می بَرد ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید