نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

🍃سنی ندارد عاشقی کردن.!🍃 🍃فرقی ندارد کودکی

🍃سنی ندارد عاشقی کردن.!🍃 🍃فرقی ندارد کودکی

🍃سنی ندارد
عاشقی کردن...!🍃

🍃فرقی ندارد کودکی
پیری...!🍃

🍃هروقت
زانو را بغل کردی🍃

🍃یعنی تو هم با عشق
درگیری🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

😍

نظرات برای این پست غیر فعال است