ڪاش میدانستـی ڪه ﺷﺎﺩے ﺍﺕ دنیـاے مـن ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫـﺖ

ڪاش میدانستـی ڪه ﺷﺎﺩے ﺍﺕ دنیـاے مـن ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫـﺖ

ڪاش میدانستـی ڪه ﺷﺎﺩے ﺍﺕ
دنیـاے مـن ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫـﺖ
ﻭﯾﺮﺍﻧـﯽ ﻟﺤﻈـﻪ ﻫﺎیم
اما کاش می توانستم
ﻧﺸﺎﻧـﺖ ﺩﻫﻢ ڪهﺑـﺎﻫـﺮﻧﻔﺴـﻢ
ﺩﺍﻧﺴﺘـﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘـﻪ بیادتـم..

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁦❤

نظرات برای این پست غیر فعال است