^_^ رضوان ^_^
مهربونمهربون
^_^ رضوان ^_^

#ارسالی يه دونستني خيلي جالب!يه دونستني خيلي جالب!

🔸چرا از خواب میپریم؟

ساعت 11تا 1 : ناامیدی عاطفی👈🏻دیگران را ببخشید

1تا3: عصبانیت👈🏻آب سرد بنوشید

3 تا 5: غم👈🏻با آن کناربیایید

5 تا 7 :احساسات سرکوب شده👈🏻درد و دل کنید

❤️

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 14 نظر
^_^ رضوان ^_^
خوزستان
3358 پست
RSP000
RSP000
^_^ رضوان ^_^ : باااواااا حاامد این عکس خودم نیست {-33-}
خانوم دکتررهستم ولی این عکس خودن نیس داداا{-88-}