شاهین
شاهین

نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت نی

نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید