شاهین
شاهین

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن با

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن

با لشگر غم چه بایدت کوشیدن

سبز است لبت ساغر از او دور مدار

می بر لب سبزه خوش بود نوشیدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید