⭐️زَرےبانو تَوَلُدَتـ✯ــ مُبارَڪـ♥️ــ⭐️
لوسلوس
⭐️زَرےبانو تَوَلُدَتـ✯ــ مُبارَڪـ♥️ــ⭐️

کاش مردها هم برای رهایی از غم به سنتِ

کاش مردها هم
برای رهایی از غم
به سنتِ گریه کردن
عادت داشتند
عجیب هراس انگیز است
حالِ مردی که برای فرار از بغض
پابندِ خیابان میشود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید