irantahsil-org
ناراحتناراحت
irantahsil-org

رتبه قبولی بینایی سنجی بین الملل 98 پذیرش پردیس های

 لینک

رتبه قبولی بینایی سنجی بین الملل 98
پذیرش پردیس های بین المللی شرایط خاص خود را دارد. که ثبت نام با توجه به شرایط ثبت نام در پردیس خودگردان و پس از آن ، دارا بودن رتبه قبولی در دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف می‌باشد. لیست دانشگاه‌های پردیس بین الملل ، شامل چندین دانشگاه می باشد. بنابراین به هنگام انتخاب رشته، می‌توانید با استفاده از رتبه قبولی بینایی سنجی بین الملل 98 می‌توانند در دانشگاه‌های مورد نظر خود پذیرفته شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید