نگـ✿ـار
لوسلوس
نگـ✿ـار

شهر آرام خانه‌ها خاموش جلوه گاه سکوت و

.
شهر آرام خانه‌ها خاموش
جلوه گاه سکوت و زیبایی
نیـــــــمه شـــــــــب زیــرِ
ایــــن ســــــپهر کبـــــــود
مــــــــــن و آغــــــــوش و
بـــــــــاز تنــهایــــــی ...!!!
.

نظرات برای این پست غیر فعال است