نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

شهر آرام خانه‌ها خاموش جلوه گاه سکوت و

.
شهر آرام خانه‌ها خاموش
جلوه گاه سکوت و زیبایی
نیـــــــمه شـــــــــب زیــرِ
ایــــن ســــــپهر کبـــــــود
مــــــــــن و آغــــــــوش و
بـــــــــاز تنــهایــــــی ...!!!
.

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است