نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

* خـــــداونـــدا . دنـيـــــــا بــه دور از

* 
 خـــــداونـــدا . 
 دنـيـــــــا بــه دور از

*
خـــــداونـــدا ....

دنـيـــــــا بــه دور از ....
گـــرماىِ آغـوشـــش ....

بــــــدونِ هُــــــرمِ ....
"نفــــــس"هـايـــش ....

هـــمـان جـــهنــمِ ....
ســـوزانيســت كـه ....

بــــــــــه آدم ....
وَعـده داده بــودى .....؟!؟
*

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است