نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

نمــــــی دانـــــــــــم ایـن حـال کـه دارم عاشــــــقانــه

نمــــــی دانـــــــــــم ایـن حـال کـه دارم عاشــــــقانــه

.
نمــــــی دانـــــــــــم
ایـن حـال کـه دارم
عاشــــــقانــه اســـت
یا عـاجـزانــــــــــه
ولــــــــی بــاور کـــن
آنقــــدر به " تــــو "
فکــــــــر می کنـــــم
که شـــــک کرده ام
که این منم در "مــن"
یــــــا " تـــــــو " ...؟!!
.

نظرات برای این پست غیر فعال است