amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید