ســــــــــــیاوش $
ســــــــــــیاوش $

مرا باحقیقت بیازار اما هر گز با دروغ آرامم نکنن

مرا باحقیقت بیازار
اما هر گز با دروغ آرامم نکنن

مشاهده همه ی 6 نظر