نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

دیـــوانه نیســـتم فقـــــــط طــوری دوســـــــتت دارَم

دیـــوانه نیســـتم فقـــــــط طــوری دوســـــــتت دارَم

.
دیـــوانه نیســـتم
فقـــــــط طــوری
دوســـــــتت دارَم
کــه دیــــــــگران
نـمی توانــند ...!!!
.

نظرات برای این پست غیر فعال است