نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

" عشـق " مثل رد دسـتِ تو روی

" عشـق " مثل رد دسـتِ تو روی

.
" عشـق " مثل رد دسـتِ تو
روی هـــواست، نمی توانم
بــه کســی ثابتــــش کنـــــم
یــا نـشـانــــــــش دهــــــم
حالــــــم که خـــوب اســـت
یعـــــنی دســـتانت از شـــب
گیســوانم عبور کرده است
گیسوانم نفس میکِشَند ...!!!
.

نظرات برای این پست غیر فعال است