amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید زیرا در خاطرات هر شخص

زیاد در خاطرات دیگران کنجاوی نکنید زیرا در خاطرات هر شخص چیزهایی هست که حتی می ترسد آنها را برای خودش آشکار کند...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید