به چشمان تو دل بستم ز چشم خلق افتادم

به چشمان تو دل بستم ز چشم خلق افتادم

به چشمان تو دل بستم
ز چشم خلق افتادم

تو با من باش
باشدوصله ها ناجورتر بهتر

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید