amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

بعضی ها زندگی نمی کنند مسابقه ی دو گذاشته اند

بعضی ها زندگی نمی کنند
مسابقه ی دو گذاشته اند
می خواهند به هدفی که در افق دور دست است برسند و در حالیکه نفسشان به شماره افتاده می دوند و زیبایی های اطراف خود را نمی بینند
آنوقت روزی می رسد که پیر و فرسوده هستند و دیگر رسیدن و نرسیدن به هدف برایشان بی تفاوت است
(جین وبستر)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید