amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید زیرا شخصیت

به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید
زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست

وآبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید