amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

از کسی پرسیدند. کدامین خصلت از خدای خود را دوست

از کسی پرسیدند...
کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟

گفت:

همین بس که میدانم، او میتواند

مچم را بگیرد

ولی دستم را میگیرد...

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید