سه شاخه گل برات می فرستم یکی از طرف

سه شاخه گل برات می فرستم یکی از طرف

سه شاخه گل برات می فرستم
یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه
دومی از طرف دلمه که دوستت داره
و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدنت شده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید