سپیده دم
سپیده دم

سخن با من نمی گوئی الا ای همزبان دل

سخن با من نمی گوئی الا ای همزبان دل

خدایا با که گویم شکوه بی همزبانی را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید