صفی
صفی

صداقت زبانمان به صداقت نگاهمان و صداقت

صداقت زبانمان
به صداقت نگاهمان
و صداقت دلهايمان
به صداقت افكارمان شود
و ايينه كامل افعالمان...
.
.
.
دهم {-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید