بیقـــــــــــــــــرار
بیقـــــــــــــــــرار

گاهی وقتـا فرامـوش کن کجـایی ؛ به کجـا رسـیدی ؛

گاهی وقتـا فرامـوش کن کجـایی ؛
به کجـا رسـیدی ؛
و به کجـا نرسـیدی ...
گـاهی وقتـا فـقـط زنـدگـی کـن .....
یاد قولهایی کـه به خودت دادی نبـاش ...
یه وقتایی شرمنده خودت نبـاش
«تقصیر تو نیست تو تلاشتو کردی امــــــا نشـــد »
یه وقتایی جواب خودتو نده ...
هر کی ازت پرسید چرا اینجای زندگی گیر کردی
"لـــبـــخـــنـــد بــزن "و بگو
کم نذاشتم ؛
امـــــا .... نــشــد !!!!
یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر
سخته ولی تلاشتو بکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید