بیقـــــــــــــــــرار
بیقـــــــــــــــــرار

یه وقتایی که دلت گرفته ؛
بغض داری ،
آروم نیستی !
دلت براش

یه وقتایی که دلت گرفته ؛
بغض داری ،
آروم نیستی !
دلت براش تنگ شده ….
حوصله ی هیچکسو نداری !
به یاد لحظه ای بیفت که :
اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛
اما ….
چشمـاشو بست و رفت… !!!
{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید