︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

اصن یکی از باگای خلقت ایرانیا اینه که . تا

اصن یکی از باگای خلقت ایرانیا اینه که ...
تا میخوای ژست متفکرانه بگیری و به افق چشم بدوزی...
.
.
دستت میره سمت دماغت.{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید